PREDAJ BRATISLAVA
0905 405 509
PRENÁJOM DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE
0905 445 132
PRENÁJOM BÁNSKÁ BYSTRICA A OKOLIE
0907 877 681
DLHODOBÝ PRENÁJOM BRATISLAVSKÝCH PRIESTOROV

Obchodní podmínky

Prevádzkovateľ internetového portálu

ALFIX SR, s.r.o.
Pobrežná 2, 851 01 Bratislava
IČO : 36030660
DIČ : 2020087036

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. ivan Vacek
Email: alfix@alfix.sk
Tel: 0905 405 509

Pracovný čas

Po – Št 7:30 – 15:45
Pia 7:00 – 14:00

1 ) Vyhlásenie

Prehlasujeme, že dáta slúžia iba na účely identifikácie pri nákupe vo firme ALFIX SR, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením objednávky súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy ALFIX SR, s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnej spoločnosti. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50 kB. Službu zasielanie noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese alfix@alfix.cz alebo na uvedenej pevnej adrese.

2 ) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov, spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3 ) Druhy dopravy verejnými prepravcami

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je skladom a predávajúci vyzve kupujúceho na vyzdvihnutie e-mailom. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v „pracovnom čase“, mimo túto dobu po dohode. Tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou TOPTRANS, s.r.o., poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške podľa cenníka spoločnosti TOPTRANS. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov, môže byť cena prepravy zvýšená. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

4 ) Záruka

E-mailom alebo poštou je vždy zasielaný daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5 ) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “ rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6 ) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) , má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj ​​nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže si predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.). Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii

7 ) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu, zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy, prosím, použite baliaci papier, či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8 ) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. Predplatba – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list (proformafaktúru) so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet. Dobierka – objednaný tovar Vám zašleme zásielkovou službou TOPTRANS EU , s.r.o. a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9 ) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10 ) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Ako postupovať:

 • V prípade reklamácie najprv e-mailom informujte predávajúceho a zašlite fotografie závad. Po vyzvaní predávajúci môže zvoliť dve možnosti, ďalej postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa“. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 • Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.
 • Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 • Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
 • K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd, spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 • Tovar je na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.
 • Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.
 • U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 • O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky, budete informovaní o expedícii balíku a termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Váš ALFIX SR, s.r.o. Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2013 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu.