PREDAJ BRATISLAVA
0905 405 509
PRENÁJOM DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE
0905 445 132
PRENÁJOM BÁNSKÁ BYSTRICA A OKOLIE
0907 877 681
DLHODOBÝ PRENÁJOM BRATISLAVSKÝCH PRIESTOROV

Zásady ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť ALFIX ČR, s.r.o., IČO: 629 15 401, so sídlom Korunovačný 29, Praha 7 (ďalej len „ALFIX“) si kladie za cieľ chrániť súkromie svojich zákazníkov. Chceme, aby si naši zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov a chránime je v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú služby.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré ALFIX poskytuje svojim zákazníkom, získava od nich nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • dodacia adresa, prípadne ďalej adresa fakturačnú
  • názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ
  • telefónne číslo a kontaktný e-mail

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokácie a pod., Môžu byť automaticky získané a zhromažďované zo strany ALFIX.Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované po dobu 5 rokov, ak zákazník nepožiada o ich zmazanie skôr (pozri bod 5. týchto Zásad: Ako možno zaisti editáciu alebo vymazanie osobných údajov?)

2. Kde sú osobné údaje zhromažďované?

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťa, ani nie sú uložené mimo Európskej Únie.

3. Ako sú osobné údaje zabezpečené?

ALFIX sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník v súvislosti s užívaním tovaru a služieb ALFIX poskytujú, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom. Z hľadiska organizačného zabezpečenia chráni ALFIX údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb, najmä prostredníctvom obmedzeného prístupu k databáze a osobným údajom, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré sú preškolené v oblasti ochrany osobných údajov a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

4. Ako používame „cookies“?

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači, alebo na hard disku počítača návštevníka webových stránok ALFIX. Ak je webová stránka navštívená znova, „cookies“ povolí identifikáciu zariadenia návštevníka a prispôsobí stránku jeho preferenciám. ALFIX neukladá v „cookies“ žiadne osobné údaje. Dáta ukladané v „cookies“ sú využité výhradne za účelom fungovanie služieb ALFIX.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, má návštevník právo sa rozhodnúť, či povolí „cookies“ na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Návštevník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním „cookies“ vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Návštevník môže ukladanie „cookies“ súborov zabrániť aj tým, že si otvorí webové stránky ALFIX inkognito. Inkognito podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory „cookies“.

5. Ako možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?

Pokiaľ chce zákazník editovať alebo zmazať svoje osobné údaje alebo kompletne vymazať celý účet aj s históriou všetkých konverzácií, stačí napísať email na obchod@alfix.cz. Proces zmazanie nevratný a je vykonávaný len na žiadosť zákazníka. Zákazník môže byť zo strany ALFIX vyzvaný na overenie vlastníctva účtu podľa údajov zadaných pri registrácii.
Pokiaľ chce zákazník ALFIX konkrétne osobné údaje o jeho osobe, môže zaslať žiadosť na obchod@alfix.cz. Zákazník môže byť zo strany ALFIX vyzvaný na preukázanie totožnosti pre overenie, že sa osobné údaje vzťahujú k jeho osobe.

6. Zasielanie obchodných informácií

ALFIX zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s predajom ich výrobkov alebo služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu, získanú v súvislosti s predajom produktu alebo služby v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2000 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a ALFIX je oprávnená využiť tieto pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných produktov alebo služieb.
ALFIX je povinný poskytnúť užívateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielania obchodných oznámení na ním zadanú e-mailovú adresu, a to odoslaním „Odhlásiť“ na obchod@alfix.cz alebo následne v každom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielanie oznámení je pre zákazníkov úplne zadarmo, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

7. Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb ALFIX sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré možno nájsť na TU

8. Záverečné ustanovenia

ALFIX si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady aj Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Všeobecných obchodných podmienok a Pravidiel ochrany osobných údajov je vždy k nájdeniu na webových stránkach www.alfix.cz .
Zákazník súhlasí s týmito Zásadami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje zákazník, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že je v celom rozsahu akceptuje.

Kontaktné údaje ALFIX vo veciach týkajúcich sa týchto Zásad: +420 777 99 00 99, obchod@alfix.cz .

Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.